1. Grønne Begivenheder
  2. »
  3. Aktioner / demonstrationer / kampagner
  4. »
  5. Stop bedraget: Oprør for livet 2021
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:
Livet på Jorden befinder sig i en krisesituation. Klimakollaps, COVID-19, tab af biodiversitet, systemisk racisme og demokratisk underskud er alle symptomer på en uholdbar, destruktiv og udemokratisk samfundsmodel, der sætter profit før mennesker og natur.
D. 21.-26. maj sætter vi modstanden op i gear. På kreativ vis vil vi forstyrre centrale institutioner, ministerier og infrastruktur i København, og vise en alternativ vej frem. Samtidig holdes der en lejr med debat, træninger, taler, musik, vegansk mad og andre workshops. Mere info til lejren følger snarest.
Regeringen pynter sig med grønne løfter, men i realiteten fortsætter de destruktionen af vores verden. De bygger vores natur væk, udvider fossil infrastruktur, nægter at omstille landbruget, diskriminerer allerede marginaliserede grupper, accellererer en tilstedeværende ulighed og splittelse i samfundet, og leger, at vi kan fortsætte vores destruktive samfundsmodel uden konsekvenser.
De bedrager os.
Regeringen beskytter industriens interesser på ryggen af det Globale Syd. Det kan ikke fortsætte. Det er tid til at stå sammen på tværs af forskelligheder, og gøre modstand mod de love og strukturer der bedriver samt tillader ødelæggelse og vold mod liv.
Vi kræver et samfund, der sætter ALLE menneskers og arters liv FØRST. Vi kræver solidaritet. Vi kræver klimaretfærdighed. DERFOR er vi nødt til at bruge civil ulydighed til at udfordre det nuværende politiske system.
Bliv opdateret ved at tilslutte dig vores telegramkanal på t.me/tidenerinde eller tilmelde dig vores nyhedsbrev: https://subscribe.xrdk.org/subscription/KUT9h2_g0.
Foreløbigt program:
Fredag d. 21. maj: Rebellion of one: decentraliserede og personlige aktioner. Inspiration herfra: https://www.youtube.com/watch?v=m2A5gTtpj1M
Lørdag d. 22. maj: Fællesmarch for retfærdighed - familievenlig demonstration i bl.a. København og Aarhus
Søndag d. 23. maj: Satireaktion. Briefing kl. 12 ved Gammel Strand
Mandag d. 24. maj: Lejr-dag med oplæg, workshops og cykeldemonstration for alle: Kampen om den grønne førertrøje.
Tirsdag d. 25. maj: Stor aktion ved Landsbrugsstyrelsen for en retfærdig landbrugsstøtte og et regenerativ landbrug.
Onsdag d. 26. maj: Opsigtsvækkende demonstration ved Christiansborg hele dagen - Folketingets afslutningsdebat
Mere info følger!
Vi anbefaler at du deltager i en træning i ikke-voldelig civil ulydighed, hvis du vil være med til at lave civil ulydighed. Tjek vores begivenheder for at finde den næste træning.
For at begrænse spredningen af COVID-19 beder vi alle om at bære maske eller visir, jævnligt spritte hænder og udvise hensyn. Tag gerne en test inden, og efter oprøret, og fortæl andre rebeller, hvis du er testet positiv.
----------------------------- ENGLISH -----------------------------
Life on Earth is in crisis. Climate collapse, COVID-19, loss of biodiversity, systemic racism and democratic deficiency are all symptoms of an unsustainable, destructive and undemocratic society model that puts profit before humans and nature.
On May 21st - 26th we're amping up the resistance. We will creatively disrupt central institutions and infrastructure in Copenhagen and show an alternative way forward.
The government prides itself on green promises while they're in reality moving on with the destruction of our world. They're building away our nature, expanding fossil fuel infrastructure, refusing to transition our agricultural system, discriminating marginalised groups, accelerating the present inequality, and pretending that we can continue our societal model without any consequences.
They're deceiving us.
The government is protecting the interests of the industry carried on the backs of the Global South. It's time to stand together across differences and oppose the laws and structures that permit destruction and violence against all life.
We demand a society that puts the life of ALL humans and species FIRST. We demand solidarity. We demand climate justice. HENCE we must use civil disobedience to challenge the present political system.
Receive updates by joining our Telegram channel on t.me/tidenerinde or subscribe to our newsletter: https://subscribe.xrdk.org/subscription/KUT9h2_g0.
Preliminary programme:
Friday May 21st: Rebellion of one: decentralised and one person actions. Inspired by: https://www.youtube.com/watch?v=m2A5gTtpj1M
Saturday May 22nd: Common march for justice - huge climate march in Copenhagen, Aarhus et al in collaboration with The People's Climate March.
Sunday May 23rd: Satiric action. Briefing 12:00 at Gammel Strand
Monday May 24th: Camp day with talks, workshops and bicycle demo for all: The race for the green jersey.
Tuesday May 25th: Grand action by the Department of Agriculture for just agriculture subsidies and a regenerative land use.
Wednesday May 26th: Dazzling all-day demo by Christiansborg - Last parliament debate
More info to follow!
We recommend that you participate in a training in non-violent direct action if you'd like to participate in civil disobedience. Check our events to find the next training session.
To limit the spread of COVID-19 we kindly ask everyone to please wear mask or visor, frequently disinfect their hands and show consideration towards others. Get tested before and after the rebellion if you can, and please let other rebels know if you've tested positive.

ANDRE OPLYSNINGER OM: "Extinction Rebellion Denmark"

I Grønne Sider:
Fandt 1 data

Extinction Rebellion Denmark

Mission
Et retfærdigt samfund, der ikke ødelægger nuværende og kommende generationers muligheder for at leve.
Om
Vi forlanger at samfundet [...]
Adresse:
København, Hovedstaden
I Grønne Begivenheder:
Beklager, ingen data.
I Grøn Vidensbank:
Beklager, ingen data.
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Fandt 1 data

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Fandt 1 data

Extinction Rebellion Denmark

Mission
Et retfærdigt samfund, der ikke ødelægger nuværende og kommende generationers muligheder for at leve.
Om
Vi forlanger at samfundet [...]
Adresse:
København, Hovedstaden

I Den Grønne Kalender:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Bibliotek:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 1 data