1. Grønne Begivenheder
  2. »
  3. Seminarer / konferencer / træf
  4. »
  5. Modstand & Alternativer
52340150_2087935411301734_4585661746429034496_n
You must be logged in to submit contact form
Beskrivelse:

Verden er globaliseret og eliten er mere og mere velorganiseret på globalt plan. Hvad gør vi ved det? Hvordan skaber vi en global modstandsbevægelse, der støtter lokale kampe og samtidigt løfter hinanden på tværs af grænser og problematikker?

Den 17. Marts 2019, afholder Afrika Kontakt konferencen “Modstand & Alternativer”, hvor vi vil diskutere globale problematikker, og hvordan vi gennem aktivisme kan bevæge os mod en bedre fremtid. I Afrika Kontakt tror vi på, at de lokale problematikker vi oplever her i Danmark og i resten af verden, er en del af en række globale uligheder og systemer, som vi kun kan kæmpe imod, hvis vi står sammen.

Konferencen har to hovedmål:  

  1. At belyse sammenhængen og styrke forholdet mellem sociale og aktivistiske bevægelser i det Globale Syd og det Globale Nord > MODSTAND.
  2. At skabe et rum der giver plads til at deltagende organisationer kan dele viden og samskabe løsninger på en række globale og lokale problematikker > ALTERNATIVER.

 

Derfor inviterer vi det danske netværk af aktivister til at finde løsninger, bygge netværk og alliancer på tværs af vores mange forskellige grupper, foreninger og bevægelser. Sammen kan vi finde ligheder på tværs af mange sociale kampe både i Danmark og verden over og styrke hinandens stemmer.

Vi inviterer dig, der er aktiv i anti-racistiske bevægelser, i faglige bevægelser, i kønspolitiske bevægelser, feministiske, anti-kapitalistiske, klimabevægelser, boligbevægelsen, i kampen for bedre uddanelse, kampen mod nedskæringer og privatisering af vores velfærd, eller kampen for bedre forhold for flygtninge, immigranter, socialt udsatte eller arbejdsløse.

Vi inviterer dig, der tror på, at vi gennem aktivisme kan skabe ændringer, der er nødvendige for samfundet.

Vi har inviteret en række utroligt seje aktivister fra Colombia, Filippinerne, Mauritius, Vestsahara, Palæstina og herfra Danmark til at præsentere en række komplekse problemstillinger, der trækker tråde på tværs af kontinenter.

På baggrund af disse oplæg faciliteres der 22 tematiske workshops, som hver især fokuserer på at diskutere løsninger i form af modstand og alternativer.

Vi håber, at du vil dele denne invitation med relevante personer i din organisation og/eller netværk. Jo flere perspektiver, jo stærkere kan vi stå sammen.

 

I det vedhæftede program kan du blandt andet se en præsentation af vores talere, samt de 22 workshops.

 

BEMÆRK at præsentationerne i løbet af dagen vil foregå på engelsk. De enkelte workshops vil foregå på engelsk, såfremt der er ikke-dansktalende deltagere, men kan foregå på dansk, hvis samtlige workshop-deltagere ønsker dette.

 

PRAKTISK INFORMATION

Adresse: Sigurdsgade 26, 2200 København N

Tidspunkt: 08:30-17:30

Pris: Prisen for deltagelse er 125 kr pr person. Dette dækker morgenmad, frokost, kaffe, the og eftermiddags snacks.

Betaling: Via MobilePay på følgende nummer: 77489  - her bedes du skrive “M&A + dit navn”. Kontakt os, hvis du ønsker at betale på anden vis.

Tilmelding: Sker via det følgende link: https://goo.gl/forms/zJgGPIsd9Re1Xciw2

SU for tilmelding er d. 12. Marts

Vi håber på at se dig!

Bedste hilsner

Afrika Kontakt

**

The world is globalised and the elite is increasingly well organised at global scale. What are we going to do we about it? How do we create a global resistance movement, that supports local struggles and simultaneously supports each other across borders and struggles?

On March 17th 2019, Afrika Kontakt will be hosting the conference “Resistance & Alternatives”. We will discuss global problems and how we can use activism to push for a better future. In Afrika Kontakt we believe that the global struggles we face, both in Denmark and any other country in the world, is part of a systemic global inequality, which we can only fight against if we fight together.

 

Through the conference, we want to promote two goals:

  1. Highlight commonalities between social movements in the Global South and the Global North > RESISTANCE.
  2. Create a space that allows participants to exchange and to foster co-creating solutions. > ALTERNATIVES.

 

Therefore, we invite the Danish network of activists to join us in finding solutions, building networks and alliances across many different groups, organisations and movements. Together we can highlight the similarities across the many social struggles in Denmark and across the globe. We can strengthen each others voices by standing together and consolidating our fight.

We invite you - activists in anti-racist movements, union movements, gender political movements, feminist, anti-capitalist, climate or housing movements, or you who is fighting against austerity and privatisation of our welfare, or for better conditions for refugees, immigrants, the socially vulnerable or unemployed.

We invite you, who believe that we can make changes through activism, and that these changes are necessary in our society.

 

We have invited some incredible activists from Colombia, the Philippines, Mauritius, Western Sahara, Palestine and here from Denmark. They will present a number of complex challenges and issues, which connects across borders and continents.

Based on these presentations, 22 thematic workshops will be facilitated. Each will focus on dialogue, discussion of the most pressing issues, and developing actions and solutions in the form of resistance and alternatives.

We hope that you will share this invitation with relevant people in your organisation and/or network. The more perspectives we can gather, the stronger our movement will be.

 

In the programme attached to this invitation, you will find an introduction to our speakers, and a description of the 22 workshops. Sign-up for the workshops happens when you sign up for the conference.

 

PLEASE NOTE that all presentations throughout the day will be in English. Workshops will also be conducted in English in case any participants do not speak Danish, or prefer English.

 

PRACTICAL INFORMATION

Address: Sigurdsgade 26, 2200 København N

Time: 08:30-17:30

Price: The price of participation is 125 DKK per person. This covers breakfast, lunch, coffee, tea and afternoon snacks.

Payment: Via MobilePay on the following number: 77489 - please note “R&A + your name” in the message. Please contact us, if you wish to pay in another way.

 

Sign-up: Via the following link. https://goo.gl/forms/zJgGPIsd9Re1Xciw2

RSVP is no later than the 12th of March

Eventdato: 17. marts 2019
Arrangør(er):

Afrika Kontakt

Adresse:
Profesionshøjskolen Metropol, ,
2200 København, Hovedstaden

ANDRE OPLYSNINGER OM: "Global Aktion"

I Grønne Sider:
Beklager, ingen data.
I Grønne Begivenheder:
Fandt 1 resultater
I Grøn Vidensbank:
Beklager, ingen data.
I Grønne Annoncer:
Beklager, ingen data.
I Grønt Arkiv:
Fandt 2 resultater

ANDRE OPLYSNINGER

I De Grønne Sider:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Kalender:

Fandt 1 resultater

I Det Grønne Bibliotek:

Beklager, ingen data.

I Den Grønne Opslagstavle:

Beklager, ingen data.

I Det Grønne Arkiv:

Fandt 2 resultater